مبلغ جمع آوری شده: 2,635,016,345 ریال
مکان: تهران
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی