مبلغ جمع آوری شده: 3,020,258,022 ریال
مکان: آذربایجان شرقی
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی