مبلغ جمع آوری شده: 1,924,353,233 ریال
مکان: اصفهان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی