پویش مهر را با محرم آغاز کنیم

مدرسه 2 کلاسه احداث
0
مدرسه 2 کلاسه
اصفهان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,080,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 586,689,262 ریال تعداد مشارکت ها: 1587 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
آذربایجان غربی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 3,760,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,017,788,097 ریال تعداد مشارکت ها: 7227 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 5 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 5 کلاسه
تهران مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,560,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,905,283,323 ریال تعداد مشارکت ها: 5243 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
قم مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,160,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,108,733,180 ریال تعداد مشارکت ها: 1861 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
مازندران مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,060,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 217,279,000 ریال تعداد مشارکت ها: 805 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه احداث
0
مدرسه 3 کلاسه
هرمزگان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 7,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 851,715,260 ریال تعداد مشارکت ها: 6644 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
همدان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 5,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 426,892,998 ریال تعداد مشارکت ها: 7133 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
یزد مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 492,592,461 ریال تعداد مشارکت ها: 5271 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
آذربایجان شرقی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 504,826,400 ریال تعداد مشارکت ها: 2601 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه روستای شریف آباد میامی تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه روستای شریف آباد میامی
سمنان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 372,431,500 ریال تعداد مشارکت ها: 5118 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه روستای تلخستان سربند تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه روستای تلخستان سربند
مرکزی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,800,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 175,148,200 ریال تعداد مشارکت ها: 2245 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم