پویش مهر را با محرم آغاز کنیم

مدرسه 3 کلاسه شهید کشوری یلوجه خلخال تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه شهید کشوری یلوجه خلخال
اردبیل پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه ابتدایی 6 کلاسه شهید رزمجویی قائمیه تخریب و بازسازی
0
مدرسه ابتدایی 6 کلاسه شهید رزمجویی قائمیه
فارس پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه میمنت آباد قروه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه میمنت آباد قروه
کردستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
کرمان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه روستای میدان سرفیروز آباد احداث
0
مدرسه 3 کلاسه روستای میدان سرفیروز آباد
کرمانشاه پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه خمینی آباد سپیدار تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه خمینی آباد سپیدار
کهگیلویه وبویراحمد پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه گوجگی تبادکان تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه گوجگی تبادکان
خراسان رضوی پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان
ایلام پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه خیری شهیدان عماد و خلیل گوینده تخریب و بازسازی
0
مدرسه خیری شهیدان عماد و خلیل گوینده
قزوین پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه پدبید دستگردان طبس تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه پدبید دستگردان طبس
خراسان جنوبی پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه روستای کل سرخ طرحان کوهدشت احداث
0
مدرسه 2 کلاسه روستای کل سرخ طرحان کوهدشت
لرستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه حرماگی احداث
0
مدرسه 3 کلاسه حرماگی
سیستان وبلوچستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه روستای نصرت آباد سجاسرود تخریب و بازسازی
0
مدرسه یک کلاسه دره شیر فلارد احداث
0
مدرسه یک کلاسه دره شیر فلارد
چهارمحال وبختیاری پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم