پویش آجرهای مهربانی

استان گیلان تخریب و بازسازی
0
استان گیلان
گیلان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 25,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,780,940,000 ریال تعداد مشارکت ها: 2180 پویش: پویش آجرهای مهربانی
شهرستان تهران احداث
شهرستان تهران
تهران مبلغ جمع آوری شده: 2,635,016,345 ریال تعداد مشارکت ها: 41447 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان آذربایجان شرقی احداث
استان آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی مبلغ جمع آوری شده: 3,020,258,022 ریال تعداد مشارکت ها: 32412 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان اصفهان احداث
استان اصفهان
اصفهان مبلغ جمع آوری شده: 1,924,353,233 ریال تعداد مشارکت ها: 31609 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان اردبیل شهرستان پارس آباد مدرسه 6 کلاسه روستایی اوزون قویی احداث
0
استان اردبیل شهرستان پارس آباد مدرسه 6 کلاسه روستایی اوزون قویی
اردبیل مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 20,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,755,557,000 ریال تعداد مشارکت ها: 24192 پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه 2کلاسه  مهرک لاغره زیرکوه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2کلاسه مهرک لاغره زیرکوه
خراسان جنوبی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 14,500,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,465,878,188 ریال تعداد مشارکت ها: 32280 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان سیستان و بلوچستان احداث
استان سیستان و بلوچستان
سیستان وبلوچستان مبلغ جمع آوری شده: 3,386,453,867 ریال تعداد مشارکت ها: 11556 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان فارس احداث
استان فارس
فارس مبلغ جمع آوری شده: 2,711,610,002 ریال تعداد مشارکت ها: 21712 پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه 3 کلاسه روستای هلشی استان کرمانشاه احداث
0
مدرسه 3 کلاسه روستای هلشی استان کرمانشاه
کرمانشاه مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,084,396,682 ریال تعداد مشارکت ها: 82245 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کهگیلویه و بویراحمد احداث
استان کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد مبلغ جمع آوری شده: 536,905,154 ریال تعداد مشارکت ها: 3396 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان مازندران احداث
استان مازندران
مازندران مبلغ جمع آوری شده: 2,541,216,098 ریال تعداد مشارکت ها: 45460 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان مرکزی احداث
استان مرکزی
مرکزی مبلغ جمع آوری شده: 1,083,501,111 ریال تعداد مشارکت ها: 2883 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان هرمزگان احداث
استان هرمزگان
هرمزگان مبلغ جمع آوری شده: 1,573,005,010 ریال تعداد مشارکت ها: 20841 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان یزد احداث
0
استان یزد
یزد مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 25,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 608,442,794 ریال تعداد مشارکت ها: 20706 پویش: پویش آجرهای مهربانی
شهر تهران احداث
شهر تهران
تهران مبلغ جمع آوری شده: 836,669,000 ریال تعداد مشارکت ها: 4971 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان قم احداث
استان قم
قم مبلغ جمع آوری شده: 176,186,000 ریال تعداد مشارکت ها: 1387 پویش: پویش آجرهای مهربانی