پویش آجرهای مهربانی

آموزشگاه یک کلاسه روستای دوین شهرستان شیروان احداث
0
آموزشگاه یک کلاسه روستای دوین شهرستان شیروان
خراسان شمالی پویش: پویش آجرهای مهربانی
احداث مدرسه 1کلاسه ابتدایی گندکه شهرستان سردشت احداث
0
احداث مدرسه 1کلاسه ابتدایی گندکه شهرستان سردشت
آذربایجان غربی پویش: پویش آجرهای مهربانی
احداث مدرسه9کلاسه زنده نام شهر بانو شریف احداث
0
احداث سالن ورزشی در مدرسه ام البنین اهواز احداث
0
مدرسه یک کلاسه حاجی آباد بوئین زهرا احداث
0
استان کرمان احداث
استان کرمان
کرمان پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان همدان احداث
استان همدان
همدان پویش: پویش آجرهای مهربانی