پویش به رنگ مدرسه

در پویش ملی "به رنگ مدرسه"، کودکان ایران با ترسیم و ارسال نقاشی در مدرسه‌سازی مشارکت ‌می‌کنند.